“Te mennyire vagy zöld?”- Instagram Nyereményjáték szabályzat

KÉRJÜK, HOGY GÖRGESS A DOKUMENTUM VÉGÉRE ÉS FIGYELMESEN OLVASD EL! KÉRJÜK, HOGY CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES. 

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója: a Gyurkovics Viktor EV. együttesen; a továbbiakban: „Szervező”. A Játék során a lebonyolításában a Lebonyolító képviseli Szervezőt (pl. technikai feltételek, pályázatok szűrése vagy törlése, moderálás, játékosok kizárása, sorsolás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel nyertesekkel, nyeremények postázása). 

 2. Részvételi feltételek: 
2.1      A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8 és 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt 
 • a https://www.instagram.com/natural_whites/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram” vagy „Weboldal”) található ”Natural Whites” elnevezésű hivatalos Instagram rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) weboldalon meghirdetett játék során (”Üzenőfali játék”) kommentben válaszol a feltett kérdésre (”Tartalom”) és ezzel Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott következő adatait: teljes név, Instagram ID és
 • elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében írtak szerinti kezeléséhez, valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékos teljes nevét, Instagram azonosítóját és az általa feltöltött Tartalmat a Szervező ”Natural Whites” elnevezésű hivatalos Instagram rajongói oldalán nyilvánosságra hozza. (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”) 
 • A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú Pályázatot jogosult a Szervezőnek beküldeni, azaz korlátlan alkalommal jogosult a saját Instagram oldalán keresztül választ megadni. A Játékos minden egyes beküldött Pályázattal tovább növeli nyerési esélyét. 
 • A Játékosok a Pályázat beküldésekor, azaz a válasz megadásakor a Instagram ID és az e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, semmilyen felelősség nem terheli. 
 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 
 • Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 
 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 • A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 
 • A Játékos a játékban történő részvétellel és a feltöltött Tartalommal kapcsolatban kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Tartalmat nyilvánosságra hozni (különösen de nem kizárólag a Szervező “Natural Whites” elnevezésű Instagram rajongói oldalán nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a Játékost terheli. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Tartalmak, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, vagy a feltöltött Tartalmak felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt illetve a feltöltött tartalmak felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött Tartalmakon esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fényképek feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt, illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.  

3.     A Játék leírása, menete: 

3.1.      Azon Játékosok között, akik a Játék időtartama alatt 2020. február 20. 00:00 órától és 2020. február 29. 23:59 között a Natural Whites oldalon megjegyzésben válaszolnak a feltett kérdésre valamint megjelölik egy ismerősüket. A Szervező összesen 1 darab Natural Whites fogfehérítő port sorsol ki, 2020.03.01-én 16:00-kor. 

 • A nyeremények sorsolása a véletlenszerűség elvén alapuló sorsolással történik. A nyertes Játékosok neveit a Szervező a Natural Whites Instagram, oldalon teszi közzé legkésőbb a sorsolást követő 5. nap 18 óráig. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza. 
 1. Felelősség 

A Játékos feladata, hogy a Rajongói oldal üzenőfalán meghirdetett Játékok során a Játékok időtartama alatt 1 (egy) db helyes választ megadjon nyilvános saját Instagram oldalával. 

 • A Szervező megvizsgálja a beérkezett Pályázatokat. A Szervező vizsgálata során 3 kimenetel lehetséges:
 1. a Pályázat megfelelt a Játékszabályzatban foglaltaknak, így különösen a jelen 4. pontban foglaltaknak;
 2. a Pályázat tartalma nem megfelelő a Játékszabályzatban

meghatározott követelmények alapján (pl. Szervező megítélése szerint a Pályázat nem felel meg a 4.1 pontban rögzített feltételeknek);

 1. a Pályázat tartalma sértő.
 • A szervező a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek:
 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • rossz minőségűek;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. 
 • Amennyiben a Szervező észleli, hogy egy Pályázat egy korábban benyújtott Pályázattal megegyezik vagy ahhoz rendkívül hasonló, úgy kizárólag a korábban benyújtott Pályázatot tekinti érvényesnek és a később benyújtott Pályázat a Játékból kizárásra kerül. A Szervező a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervezőnek jogában áll a beküldött Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen Játékszabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Játékosokat kizárni. 
 • Amennyiben a feltöltött Pályázat a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint nem felel meg a 4.1. pontban rögzített követelményeknek, vagy a 4.3. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból, és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Játékban. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni akár a Szervezővel, akár a Szervezővel szemben. 
 • Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. 

5.     Nyeremények

A Játék során a nyertesek között a 3.1. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A Játék során 3 db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. 

 • A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db nyereményre lehet

5.2. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

  

6.     A nyertesek értesítése 

Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertes Pályázatok kiválasztását követő 5. nap 18 óráig értesíti két úton ("Értesítés”):

 • a Szervező a nyertes nevét közzéteszi a Rajongói oldalon és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez, ami után el tudja juttatni a nyereményt a nyertesnek 
 • a Szervező privát üzenetet küld a nyertesnek a megadott profilra és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez, ami után el tudja juttatni a nyereményt a nyertesnek 
A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni azon az e-mail címen vagy Instagram üzenetben, amelyet a Szervező megadott, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat (születési dátum, teljes név, telefonszám, cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel e-mailben egyezteti. 

A Nyereményt a nyertes Játékosok postai úton veszik át, előzetes egyeztetést követően. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 

A Szervező a Nyereményt és a nyertest a Rajongói oldalon és hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/natural_whites/) közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A nyeremény átvétele postai úton történik. A Szervező a nyereményt a nyertes Játékossal egyeztetett postai címre kézbesíti a postai cím Játékos általi megadását követő 30 napon belül.

Amennyiben a Játék nyertese nem tudja átvenni a nyereményét a Szervező nem köteles a kézbesítést megismételni, ez esetben a nyeremény személyesen a Szervező székhelyén vehető át legkésőbb a Játék lezárultát követő 30 napon belül. 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal. 
 • Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 
 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt/Rajongó oldalt/Alkalmazást, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt/Rajongó oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 
8.4          Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
 • Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 • Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Rajongó oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7          A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzatai szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társaságokkal szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.